Huanhuan Shi

Portrait of Huanhuan Shi, Marketing grad student