Christine Novinskie Olbrich

Portrait of Christine Novinskie Olbrich.